Πολιτικη προστασιας των προσωπικων δεδομενων

Το παρόν έγγραφο καθορίζει του κανόνες, που η BIONAT LTD. , Α.Φ.Μ 115815816, Plovdiv, Rogoshko shose, 15 , εφαρμόζει στους Πελάτες των  υπηρεσιών που παρέχει, άλλα όχι μόνο το συγκεκριμένο:

 • Εισαγωγή και διανομή φυτικών καλλυντικών;
 • Σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας καλλυντικών προϊόντων;

Αρ. 1. (1) Η BIONAT συλλέγει και  επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών των Υπηρεσιών βάση αρ.4 παρ. 1 τ. 2 και 3 από το δικαίωμα της Προστασίας των προσωπικών δεδομένων και πιο συγκεκριμένα, βάση του εξής:

 • Ρητή συγκατάθεση του Πελάτη;
 • Εφαρμογή των υποχρεώσεων της BIONAT προς τους Πελάτες.

 

 (2). Δέχοντας τους γενικούς όρους για την χρήση της υπηρεσίας που παρέχεται από την BIONAT, οι Πελάτες έχουν δώσει ρητή συγκατάθεση πως η BIONAT έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, που παρέχονται κατά την εγγραφή για την χρήση ή κατά την σύναψη της σύμβασης.

(3) Η BIONAT είναι καταχωρημένη ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων στην Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με τον αριθμό № 243 872 από 07.12.2012.

Αρ. 2. (1) Η BIONAT συλλέγει και  επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχουν οι Πελάτες με σκοπό την χρήση των Υπηρεσιών σύμφωνα με την σύμβαση με τους Πελάτες, συμπεριλαμβανομενου τους εξής σκοπούς:

 • λογιστικούς σκοπούς;
 • στατιστικούς σκοπούς;
 • προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών
 • εξασφάλιση της εφαρμογής της σύμβασης για την υπηρεσία που παρέχεται;
 • επίλυση διαφορών μεταξύ τον Πελάτη και τρίτους;

(2) H BIONAT ακολουθεί τις ακόλουθες αρχές κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών:

 • νομιμότητα και δικαιοσύνη;
 • ακριβής προσδιορισμός του σκοπού της επεξεργασίας;
 • συνάφεια με τους στόχους της επεξεργασίας;
 • ακρίβεια και επικαιρότητα
 • συγκατάθεση των Πελατών για την επεξεργασία δεδομένων

Αρ . 3. (1) H BIONAT δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, ενώ οι Πελάτες δεν παρέχουν προσωπικά δεδομένα που αφορούν τα εξής:

 • αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή
 • αποκαλύπτουν πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα ή οργανώσεις, ενώσεις με τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές, πολιτικές ή συνδικαλιστική σκοπούς;
 • σχετίζονται με την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή ανθρώπινο γονιδίωμα;

(2) Παρ.1 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά αρ. 5 παρ. 2 από Δίκαιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Чл. 4. (1) Κατά την συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών, η BIONAT εξασφαλίζει επαρκή προστασία ανάλογα με την εξέλιξη των πληροφοριακών μέσων κατά τυχαίας ή αθέμιτης καταστροφής, όπως και από άλλες παράνομες φόρμες επεξεργασίας.

(2) Οι πελάτες είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν την αποθήκευση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, όταν τα παρέχουν στην BIONAT.

(3) Οι πελάτες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν έγκυρα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν στην BIONAT.

Αρ. 5. Στις περιπτώσεις όταν τα προσωπικά δεδομένα είναι από τον Πελάτη που αφορούν, η BIONAT έχει το δικαίωμα να του δώσει, μετά από προκαταρκτική αξιολόγηση της ανάγκης για την παροχή, προκειμένου να διασφαλιστεί την δίκαιη επεξεργασία των δεδομένων που σχετίζονται με το άτομο σε κάθε περίπτωση, τα ακόλουθα πληροφορίες:.

 • οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες παραληπτών, των οποίων μπορούν να αποκαλυφθούν τα στοιχεία
 • τα στοιχεία, υποχρεωτικής ή προαιρετικής φύσης της παροχής των δεδομένων και οι συνέπειες της άρνησης να τους παρέχουν
 • πληροφορίες για το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα διόρθωσης των στοιχείων

Αρ. 6. Η BIONAT παρέχει στους πελάτες πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής και χρήσης της  υπηρεσίας.

Αρ. 7. Η BIONAT παρέχει στην Επιτροπή προστασίας προσωπικών δεδομένων πρόσβαση στα μητρώα και δεν εμποδίζει τον έλεγχο της διαδικασίας επεξεργασίας.

Αρ. 8. Η BIONAT παρέχει στις κρατικές αρχές προσωπικά δεδομένα των Πελατών μετά από ρητή έγγραφη εντολή για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο και στο βαθμό που δεν υπερβαίνουν τους σκοπούς για τους οποίους ζητήθηκαν.

Αρ. 9. Μετά την επίτευξη της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Πελατών, η BIONAT καταστρέφει τα δεδομένα ή τα μεταφέρει σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 25, παρ. 1 του νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αρ. 10. (1) Οι Πελάτες έχουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν με την αποστολή αιτίματος στην BIONAT για την παροχή ηλεκτρονικής πρόσβασης.

(2) Η BIONAT παρέχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που αφορούν το φυσικό πρόσωπο που έχει αποστείλει το αίτημα για πρόσβαση.

Αρ. 11. (1) Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τα ακόλουθα από την BIONAT:

 • επιβεβαίωση για το αν τα δεδομένα που τον αφορούν επεξεργάζονται, πληροφορίες για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα.
 • μύνημα με εύληπτο τρόπο, το οποίο περιέχει τα προσωπικά δεδομένα του φυσικού προσώπου, όπως και κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση τους.
 • πληροφορίες σχετικά με τη λογική στην οποία στηρίζεται κάθε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το εν λόγω πρόσωπο.

(2) Το φυσικό πρόσωπο, του οποίου τα δεδομένα επεξεργάζονται, έχει το δικαίωμα να απαιτεί τις δράσεις του αρ.1 δωρεάν, το πολύ μία φορά κάθε 12 μήνες.

Αρ. 12. Το φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου επεξεργάζονται από την BIONAT έχει το δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή τα ακόλουθα:

 • να διορθώσει ή να εμποδίσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις περί Προστασίας των προσωπικών δεδομένων
 • να ενημερώσει τους τρίτους, στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά δεδομένα για κάθε διαγραφή, διόρθωση ή κλειδώμα που διενεργείται σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό είναι αδύνατο ή προϋποθέτει δυσανάλογη προσπάθεια.

 

Αρ. 13. (1) Οι αιτήσεις προς την BIONAT, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα:

 • όνομα, διεύθυνση και επιπλέον στοιχεία για την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων
 • περιγραφή της αίτησης
 • προτιμώμενη μορφή παροχής πληροφοριών
 • υπογραφή, ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ταχυδρομική διεύθυνση.

(2) Όταν η αίτηση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, συνοδεύεται από εξουσιοδότηση από συμβολαιογράφο.

Αρ. 14. (1) Η BIONAT δίνει απάντηση επί της αιτήσεως του φυσικού προσώπου σύμφωνα με με Αρ. 13 παρ 1 σε μία περίοδο 14 ημερών από την υποβολή.

(2) Η προθεσμία σύμφω