0

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

I. ΘΕΜΑ
Αρ. 1. Οι κάτωθι γενικοί όροι προορίστηκαν για την ρύθμιση των σχέσεων ανάμεσα στην BIONAT LTD, Plovdiv, Rogoshko shose, 15, Α. Φ. Μ. 115815816, που εκπροσωπεύεται από τον κο Dobromir Dobchev, διευθυντής, εφεξής ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, και στους πελάτες, εφεξής ΧΡΗΣΤΕΣ του ηλεκτρονικού καταστήματος https://bionat.bg, που ονομάζεται πιο κάτω BIONAT.

 
ІІ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Αρ. 2. Στοιχεία σύμφωνα με τον Νόμο ηλεκτρονικού εμπορίου και τον Νόμο προστασίας των καταναλωτών:
1. Ονομασία του Προμηθευτή: BIONAT LTD.
2. Έδρα και διεύθυνση: Plovdiv, Rogoshko shose, 15
3. Στοιχεία επικοινωνίας: Plovdiv, Rogoshko shose, 15, e-mail: office@bionat.bg , τηλέφωνο: +359 32 692610.
4. Εγγραφή σε δημόσια μητρώα: Α.Φ. Μ. 115815816
5. Αριθμός πιστοποιητικού διαχειριστή των προσωπικών δεδομένων 243872 / 7.12.2012
6. Εποπτικές αρχές

(1) Αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Διεύθυνση: Σόφια, οδ. «Ιβάν Εβστάτιεβ Γέσοβ» 15,
τηλ.: +3592 940 20 46
φαξ: +3592 940 36 40
E-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

(2) Επιτροπή προστασίας καταναλωτών
Διεύθυνση: 1000 Σόφια, πλ. «Σλαβέικοφ» 4А, ορ.3, 4 και 6,
τηλ.: +3592 980 25 24
φαξ: +3592 988 42 18
hotline: 0700 111 22
Ιστοσελίδα: www.kzp.bg
7. Εγγραφή σύμφωνα με τον Νόμο προστιθεμένης αξίας: BG 115815816.
 
 
III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αρ. 3. Η BIONAT είναι ηλεκτρονικό κατάστημα για φυτικά καλλυντικά, διαθέσιμο στην ηλεκτ. διεύθυνση https://bionat.bg/, μέσω της οποίας οι Χρήστες έχουν την δυνατότητα να συνάπτουν συμφωνίες αγοραπωλησίας και αποστολής των προσφερομένων από την BIONAT προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου το ακόλουθο:
1. Να κάνουν εγγραφή και να δημιουργήσουν λογαριασμό επίσκεψης της BIONAT και χρήσης των πρόσθετων υπηρεσιών για παροχή δεδομένων·
2. Να κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις σχετικά με τη σύναψη και την εκτέλεση συμφωνιών με την BIONAT μέσω της ιστοσελίδας της BIONAT, διαθέσιμη στο Διαδίκτυο·
3. Να συνάπτουν συμφωνίες αγοραπωλησίας και αποστολής των προϊόντων, που προσφέρονται από την BIONAT·
4. Να κάνουν οποιεσδήποτε πληρωμές σχετικά με τις συμφωνίες που συνάφθηκαν με την BIONAT, σύμφωνα με τους τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής που προσφέρονται από την BIONAT·
5. Να λαμβάνουν πληροφορίες για νέα προϊόντα που προσφέρονται από την BIONAT·
6. Να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα, στα χαρακτηριστικά τους, τις τιμές και τους όρους αποστολής·
7. Να ενημερώνονται για τα δικαιώματα που προέρχονται από το Νόμο πρώτ’ απ’ όλα μέσω της ιστοσελίδας της BIONAT στο Διαδίκτυο·
8. Να ασκούν το δικαίωμα της άρνησης του συμφωνητικού, που έγινε από απόσταση, για τα προϊόντα που προσφέρει ο Προμηθευτής, για τα οποία το δικαίμα της άρνησης μπορεί να εφαρμοστεί·
 
Αρ. 4. Ο Προμηθευτής προσφέρει τα προϊόντα και εγγυάται τα δικαιώματα των Χρήστων, που προβλέπονται από το νόμο, σύμφωνα με την ευσυνειδησία και σύμφωνα με τα κριτήρια και τους όρους που επιβλήθηκαν και θεσπίστηκαν από το δίκαιο καταναλωτών ή το εμπορικό δίκαιο.
 
Αρ. 5. (1) Οι Χρήστες συνάπτουν συμφωνία αγοραπωλησίας των προϊόντων, που προσφέρονται από τη BIONAT μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή, διαθέσιμη στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://bionat.bg/ ή σε άλλο μέσο επικοινωνίας από απόσταση.
(2) Σύμφωνα με τη συνθήκη αγοραπωλησίας που συνάφθηκε με τους Χρήστες, ο Προμηθευτής υποχρεώνεται να προμηθεύσει και να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία των ορισμένων από τον Χρήστη προϊόντων στον Χρήστη μέσω της ιστοσελίδας.
(3) Οι Xρήστες πληρώνουν στον Προμηθευτή ανταμοιβή για τα προϊόντα που πήραν σύμφωνα με τους όρους, ορισμένους στο BIONAT και τους γενικούς όρους αυτούς. Η ανταμοιβή είναι ύψους της τιμής, δηλωμένη από τον Προμηθευτή στη διεύθυνση της BIONAT στο Διαδίκτυο.
(4) Ο Προμηθευτής προμηθεύει τα ζητούμενα από τους Χρήστες προϊόντα σε προθεσμία και σύμφωνα με τους όρους, που ορίστηκαν από τον Προμηθευτή στην ιστοσελίδα της BIONAT και σύμφωνα με τους γενικούς όρους αυτούς.
(5) Τα έξοδα αποστολής καθορίζονται χώρια και ανεξάρτητα από την τιμή των προϊόντων.
 
Αρ. 6. (1) Ο Χρήστης και ο Προμηθευτής συμφωνούν ότι όλες οι δηλώσεις μεταξύ τους σχετικά με την σύναψη και την εκτέλεση της συμφωνίας αγοραπωλησίας μπορούν να εκτελούνται ηλεκτρονικά και μέσω ηλεκτρονικές δηλώσεις σύμφωνα με τον Νόμο ηλεκτρονικών εγγραφών και της ηλεκτρονικής υπογραφής και το αρ. 11 από τον Νόμο ηλεκτρονικού εμπορίου.
(2) Υποτίθεται ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις που εκτελούνται από τους Χρήστες της ιστοσελίδας εκτελούνται από τα πρόσωπα, δηλωμένα στα στοιχεία, που προσφέρθηκαν από τον Χρήστη κατά την εκτέλεση της εγγραφής, εάν ο Χρήστης έχει εισαχθεί το ανάλογο όνομα και κωδικό πρόσβασης.
 
IV. I ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ BIONAT
Αρ. 7. (1) Για να χρησιμοποιεί την BIONAT για σύναψη συμφωνιών αγοραπωλησίας προϊόντων, ο Χρήστης πρέπει να εισαχθεί το όνομα του και τον κωδικό πρόσβασης, στις περιπτώσεις στις οποίες το ηλεκτρονικό κατάστημα το απαιτεί.
(2) Το όνομα και ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης ορίζονται από τον Χρήστη μέσω διεξαγωγής ηλεκτρονικής εγγραφής στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή.
(3) Με την καταγραφή των δεδομένων του και τη πάτηση των κουμπιών “Ναι, δέχομαι” και “Εγγραφή” ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει τους γενικούς όρους αυτούς, συμφωνεί μ’ αυτούς και υποχρεώνεται να τους τηρεί άνευ όρων.
(4) Ο Προμηθευτής επιβεβαιώνει την εγγραφή που έκανε ο Χρήστης μέσω αποστολής γράμματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έδωσε ο Χρήστης, στην οποία και αποστέλνονται τα δεδομένα ενεργοποίησης της εγγραφής. Μετά την επιβεβαίωση δημιουργείται λογαριασμός του Χρήστη και μεταξύ εκείνου και του Προμηθευτή προκύπτουν συμβατικές σχέσεις.
(5) Κατά την εκτέλεση της εγγραφής ο Χρήστης υποχρεώνεται να δηλώσει αληθή και ισχύοντα δεδομένα. Ο Χρήστης υποχρεώνεται σε περίπτωση αλλαγής προσωπικών δεδομένων έγκαιρα να αλλάξει τα δεδομένα, δηλωμένα κατά την εγγραφή του.
(6) Για την πλήρη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος της BIONAT, ο Χρήστησς υποχρεώνεται να κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Προμηθευτής  δεν ευθύνεται σε περίπτωση που δεν έγινε η εγγραφή και ο Χρήστης δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει την πλήρη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένου θέματα που αφορούν την άσκηση του δικαιώματος του συμφωνητικού, την δυνατότητα  διεκδίκησης χαμηλότερης τιμής και παρόμοιες λειτουργίες.
Αρ. 8. (1) Η ηλεκτρονική διεύθυνση που δόθηκε κατά την πρώτη εγγραφή, όπως και κάθε επόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιήθηκε για ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του Χρήστη και του Προμηθευτή είναι „Βασική ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας” σύμφωνα με τους γενικούς όρους αυτούς. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάζει την Βασικήηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.
 
(2) Σε περίπτωση που εισέλθει αίτηση αλλαγής της Βασικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας, ο Προμηθευτής στέλνει αίτηση επιβεβαίωσης της αλλαγής. Η αίτηση επιβεβαίωσης στέλνεται από τον Προμηθευτή στη νέα Βασική ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που δόθηκε από τον Χρήστη.
(3) Η αλλαγή της Βασικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης μπορεί να  πραγματοποιηθεί μετά από την επιβεβαίωση του Χρήστη, που στάλθηκε από τον Προμηθευτή στη δηλωμένη από τον Χρήστη νέα Βασική ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.
(4) Ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Χρήστη για την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού μυνήματος που στάλθηκε στην  Βασική ηλεκτρονική διεύθυνση επικονωνίας του Χρήστη.
 
(5) Ο Προμηθευτής δεν έχει την ευθύνη ενώπιον τον Χρήστη για παράνομη αλλαγή της Βασικής ηλεκτρονικής διεύθυνση επικοινωνίας.
(6) Ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον Χρήστη την χρησιμοποίηση της Βασικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης επικοινωνίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

 
V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
Αρ. 9. (1) Ο Χρήστης χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα του Προμηθευτή για να συνάψει συμφωνίες αγοραπωλησίας των προσφερώμενων από τον Προμηθευτή προϊόντων στην Bionat.
(2) Η συμφωνία είναι στην Ελληνική γλώσσα.
(3) Η συμφωνία μεταξύ τον Προμηθευτή και τον Χρήστη αποτελείται από τους παρόντες γενικούς όρους στην διεύθυνση https://bionat.bg/.
(4) Πλευρά της συμφωνίας με τον Προμηθευτή είναι ο Χρήστης σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρέχονται μετά την εγγραφή και που βρίσκονται στο προσωπικό προφίλ του Χρήστη. Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολίας, επρόκειτο για τα στοιχεία με την οποία δημιουργήθηκε ο λογαρισμός στον Προμηθευτή.
(5) Ο Προμηθευτής παρέχει στην ιστοσελίδα του τεχνικά μέσα τεχνικά μέσα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών πριν προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με τη συμφωνία.
(6) Η παρούσα σύμβαση συνάπτεται από τη στιγμή της εγγραφής του Χρήστη στον Προμηθευτή. Η σύμβαση αγοραπωλησίας θεωρείται ολοκληρωμένη την στιγμή της δηλώσης της από τον Χρήστη μέσω της ιστοσελίδας του  Προμηθευτή.
 (7) Για την σύναψη αυτής της συμφωνίας και η σύναψη της συμφωνίας της αγοραπωλησίας προϊόντων, ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Χρήστη με κατάλληλο τρόπο μέσω ηλεκτρονικών μέσων.
(8) Η δήλωση σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης και την επιβεβαίωση της παραλαβής της θεωρείται πως όταν και οι δύο πλευρές έχουν την δυνατότητα σε πρόσβαση σε αυτούς.
(9) Ο Προμηθευτής παραδίδει τα προϊόντα στην διεύθυνση που καθορίστηκε από τον Χρήστη και δεν φέρει καμία ευθύνει σε περίπτωση που τα  στοιχεία που αναφέρει ο Χρήστης είναι ανακριβή ή παραπλανητικά.

 
Αρ. 10. Οι Χρήστες συνάπτουν συμφωνία αγοραπωλησίας με τον Προμηθευτή σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
• Εκτέλεση εγγραφής στο BIONAT και παροχή των απαραίτητων στοιχείων, εάν ο Χρήστης δεν έχει προς το παρόν εγγραφή στο BIONAT;
• Επιλογή ενός ή παραπάνω από τα προσφερόμενα προϊόντα της BIONAT και προσθήκη τους στη λίστα προϊόντων για αγορά;
• Παροχή στοιχείων για την εκτέλεση της διανομής;
• Επιλογή τρόπου  πληρωμής.
• Επιβεβαίωση της παραγγελίας;
(2) Οι Χρήστες μπορούν να συνάψουν συμφωνία αγοραπωλησίας με τον Προμηθευτή χωρίς να κάνουν εγγραφή, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη λειτουργικότητα στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού καταστήματος
 

VI. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Αρ. 11. Οι κανόνες του τομέα VI από τους γενικούς όρους αυτούς εφαρμόζονται μόνο για Χρήστες, για τους οποίους, από τα δεδομένα, δηλωμένα κατά τη σύναψη της συμφωνίας αγοραπωλησίας ή κατά την εγγραφή στο BIONAT, μπορεί να συμπεραθεί ότι είναι χρήστες σύμφωνα με τον Νόμο προστασίας των καταναλωτών, τον Νόμο ηλεκτρονικού εμπορίου και/ή την Οδηγία 2011/83ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 25 Οκτωμβρίου του 2011.
Αρ. 12. (1) Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, που προσφέρονται από τον Προμηθευτή είναι δηλωμένα στο προφίλ κάθε προϊόντος στην ιστοσελίδα της  BIONAT.
(2) Η τιμή των προϊόντων με συμπεριλαμβανομένους όλους τους φόρους και όλα τα τέλη ορίζεται από τον Προμηθευτή στο προφίλ κάθε προϊόντος στην ιστοσελίδα της BIONAT.
(3) Η αξία των ταχυδρομικών ή των μεταφορικών εξόδων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στη τιμή των προϊόντων ορίζεται από τον Προμηθευτή και προσφέρεται ως στοιχεία στους Χρήστες σε μια από τις ακόλουθες στιγμές πριν τη σύναψη της συμφωνίας:
– Στο προφίλ του κάθε από τα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή της BIONAT;
– Κατά την επιλογή των προϊόντων για τη σύναψη της συμφωνίας αγοραπωλησίας;
(4) Ο τρόπος πληρωμής, η αποστολή και η εκτέλεση συμφωνίας ορίζεται στους γενικούς όρους αυτούς και τα στοιχεία που προσφέρονται στον Χρήστη μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή.
(5). Οι πληροφορίες που προσφέρονται στους Χρήστες κατά το άρθρο αυτό είναι επίκαιρες κατά τη στιγμή του οραματισμού τους στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή της BIONAT πριν τη σύναψη της συμφωνίας αγοραπωλησίας
(6) Ο Προμηθευτής υποχρεωτικά ορίζει τους όρους της διανομής των προϊοντων στην ιστοσελίδα της BIONAT.
(7) Ο Προμηθευτής ορίζει πριν την σύναψη της συμφωνίας το συνολικό κόστος της παραγγελίας, η οποία περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα.
(8) Οι Χρήστες συμφωνούν ότι όλες οι απαιτούμενες από τον Νόμο για την προστασία των καταναλωτών πληροφορίες μπορεί να παρέχονται μέσω  της πλατφόρμας της BIONAT ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αρ. 13. (1) Ο Χρήστης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα  να δέχεται πληρωμή προκαταβολής για τις συμφωνίες αγοραπωλησίας προϊόντων όπως και για την διανομή τους.
(2) Ο Χρήστης μπορεί να πληρώσει το ποσό για τις ξεχωριστές συμφωνίες αγοραπωλησίας όλες μαζί κατά την παραγγελία των προϊόντων ή κατά την παραλαβή των προϊόντων.
 
Αρ. 14. (1) Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα, χωρίς να οφείλει αποζημίωση ή τίμημα και χωρίς να δείχνει αιτία, να αρνηθεί τη συμφωνία που έχει συνάψει σε προθεσμία 14 εργάσιμες μέρες, από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος, συμπληρώνοντας το ενιαίο έντυπο για την ακύρωση της συμφωνίας, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην διεύθυνση Standart Rejection form_GR.docx. Πληροφορίες για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης είναι διαθέσιμες στο ή οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση, το οποίο μπορεί να γραφτεί σε ένα σταθερό μέσο. Αυτό το δικαίωμα δεν εφαρμόζεται σε προϊόντα που είναι αναλώσιμα, όπως το μακιάζ, τα καλλυντικά και άλλα, τα οποία εξαντλούνται ή χάνουν την αξία τους μετά την πρώτη χρήση.
(2) Το δικαίωμα άρνησης σύμφωνα με παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. για αποστολή προϊόντων, φτιαγμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του καταναλωτή ή σύμφωνα με δική του προσωπική παραγγελία;
2. αποστολή προϊόντων, που, λόγω της φύσης τους δε μπορούν να επιστραφούν ή έχουν περιορισμένη ημερομηνία λήψης ή υπάρχει πιθανότητα να επιδεινωθούν τα χαρατηριστικά ποιότητάς τους;
3. για αποστολή σφραγισμένων προϊόντων, τα οποία ανοίχτηκαν μετά την παραλαβή και δεν μπορούνα επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας;
4. για αποστολή προϊόντων, τα οποία μετά την παραλαβή τους και λόγω της φύσης τους έχουν αναμιχθεί με άλλα αγαθά, από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν;
5. για αποστολή σφραγισμένων βίντεο ή λογισμικά προϊόντα, που ανοίχτηκαν μετά την παράδοση από τον καταναλωτή
6. για αποστολή εφημερίδων, περιοδικών ή άλλα παρόμοια
(3) Όταν ο Προμηθευτής δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του για παροχή πληροφοριών, ορισμένες από τον Νόμο προστασίας των καταναλωτών, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την συμφωνία που έχει συνάψει εν προθεσμία εως ένα έτος και 14 ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά μ΄αυτή τη παράγραφο προσφέρθηκαν στον καταναλωτή στην προθεσμία άρνησης, η ίδια αρχίζει να τρέχει από την ημερομηνία προσφοράς τους. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει το ενιαίο έντυπο άρνησης σύμφωνα με αυτό το άρθρο κατευθείαν στον Προμηθευτή, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή στην διεύθυνση 
(4) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής εξασκήσει το δικαίωμα άρνησής του σύμφωνα με παρ. 1, ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει σε πλήρες μέγεθος τα πληρωμένα από τον καταναλωτή, συμπεριλαβανομένου τα έξοδα αποστολής, ποσά όχι αργότερα από 14 μέρες, από την ημερομηνία στην οποία ο καταναλωτής έχει εξασκήσει το δικαίωμα άρνησης του από τη συμφωνία που έχει συνάψει. Ο Προμηθευτής κάνει ανάκτηση του ποσού, χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που έχει χρησιμοποιήσει ο Χρήστης κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός αν ο Χρήστης δεν εξέφρασε ρητά την χρήση άλλου μέσου πληρωμής και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα αποτελέσει έξοδα για τον Χρήστη.
 
(5) Κατά την εκτέλεση του δικαιώματος άρνησης, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων είναι εις βάρους του Χρήστη και από το ποσό που ο Χρήστης έχει πληρώσει, σύμφυνα με την συμφωνία αφαιρείται το κόστος επιστροφής. Ο Προμηθευτής δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες για την παράδοση των εμπορευμάτων, όταν ο Χρήστης έχει επιλέξει ρητά τη μέθοδο της παράδοσης να είναι με μέσο διαφορετικό από την φθηνότερο αποστολή που που παρέχει ο Προμηθευτής.
 
(6) Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει τα αγαθά που έλαβε από τον Προμηθευτή και να εξασφαλίσει την διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειας τους κατά τη διάρκεια της περιόδου στον παρ. 1.
(7) Ο Χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα άρνησης της συμφωνίας με τον Προμηθευτή, κάνοντας δήλωση γραπτώς προς τον Προμηθευτή μέσω  του έντυπου απόσυρσης, διαθέσιμο στην διεύθυνση
(8) Όταν ο Προμηθευτής δεν έχει προτείνει να παραλάβει τα προϊόντα ο ίδιος, αύτος μπορεί να κρατήσει την πληρωμή του ποσού του Χρήστη μέχρι που θα λάβει τα προϊόντα ή μέχρι που ο Χρήστης δεν τεκμηριώσει πως έχει στείλει πίσω τα αγαθά, εξαρτάται πιο από τα δύο πραγματοποιήθηκε νωρίτερα.
 
Αρ. 15. (1) Η προθεσμία αποστολής του προϊόντος είναι ορισμένη για κάθε προϊόν ξεχωριστά κατά τη σύναψη συμφωνίας με τον καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή του BIONAT, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου τα προϊόντα έχουν παραγγελθεί για την ίδια παράδοση.
Σε περίπτωση που ο Χρήστης και ο Προμηθευτής δεν έχουν προσδιορίσει τον χρόνο παράδοσης, ο προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης είναι των αγαθών είναι 30 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της αποστολής της παραγγελίας του Χρήστη στον Προμηθευτή μέσω της ιστοσελίδας του Προμηθευτή BIONAT.
(3) Αν ο Προμηθευτής δεν μπορεί να εκπληρώσει την σύμβαση λόγω του ότι δεν έχει διαθέσιμα τα αγαθά της παραγγελίας, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον Χρήστη και να ανακτήσει το ποσό που πλήρωσει ο Χρήστης.
Αρ. 16. (1) Ο Προμηθευτής παραχωρεί τα προϊόντα στον καταναλωτή μετά από πιστοποίηση για την τήρηση των απαιτήσεων και την παρουσία των περιστάσεων σύμφωνα με τον Νόμο προστασίας των καταναλωτών.
(2) Ο καταναλωτής και ο Προμηθευτής πιστοποιούν τα περιστατικά σύμφωνα με παρ. 1 γραπτά τη στιγμή παραλαβής με υπογραφή.
(3). Ο καταναλωτής και ο Προμηθευτής συμφωνούν ότι οι απαιτήσεις σύμφωνα με παρ. 1 θα τηρηθούν εάν η πιστοποίηση έγινε από πρόσωπο για το οποίο σύμφωνα με τα περιστατικά μπορεί να συμπεραθεί ότι θα παραχωρήσει τις πληροφορίες στον καταναλωτή – μέρος της συνθήκης.
 
 
VII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Αρ. 17. (1) Ο Προμηθευτής προμηθεύει και παραδίνει το προϊόν στον Χρήστη στην ορισμένη κατά τη σύναψη της συνθήκης προθεσμία.
(2) Εάν η προθεσμία σύμφωνα με παρ. 1 δεν είναι σαφώς ορισμένη μεταξύ των δύο πλευρών κατά τη σύναψη της συνθήκης, ο Προμηθευτής προμηθεύει και παραδίνει τα προϊόντα σε λογικό χρονικό διάστημα, αλλά όχι αργότερα από 2 μήνες
 
Αρ. 18. Ο Χρήστης πρέπει να ελέγξει τα προϊόντα τη στιγμή της παραλαβής και της παράδωσης τους από τον Προμηθευτή και αν δεν απαντάνε στις απαιτήσεις να ενημερώσει αμέσως γι’αυτό τον Προμηθευτή.
 
VIII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αρ. 19. (1) Ο Προμηθευτής λαμβάνει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με το Γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ), με τον Νόμο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(2) Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, ο Προμηθευτής θα στείλει τα δεδομένα μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δοθεί από τους Χρήστες τη στιγμή της εγγραφής
(3) Ο Προμηθευτής δέχεται και ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την Πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, διαθέσιμη στο https://bionat.bg/.

Αρ. 20. (1) Ανά πάσα στιγμή ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Χρήστη να επιβεβαιώσει την προσωπικότητά του και να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα σε κάθε ένα από τα δηλωμένα κατά την εγγραφή περιστατικά και προσωπικά δεδομένα.
(2) Σε περίπτωση που για κάποιον λόγο ο Χρήστης έχει ξεχάσει ή έχει χάσει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει τη δηλωμένη «Διαδικασία για ονόματα και κωδικούς που έχουν χαθεί ή έχουν ξεχαστεί», διαθέσιμη σε διεύθυνση
 
IX. ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Αρ. 21. (1). Οι γενικοί όροι αυτοί μπορούν να αλλάζουν από τον Προμηθευτή, για το οποίο ο ίδιος θα ενημερώσει με τον κατάλληλο τρόπο όλους τους Χρήστες της BIONAT.
(2) Ο Προμηθευτής και ο Χρήστης συμφωνούν ότι κάθε αλλαγή και συμπλήρωμα των γενικών όρων αυτών θα έχει ενέργεια προς τον Χρήστη μετά την άμεση ενημέρωσή του από τον Προμηθευτή και αν ο Χρήστης δεν δηλώσει στην προθεσμία από 14 μερών που του δίνεται ότι τους απορρίπτει.
(3). Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι δηλώσεις του Προμηθευτή, σχετικά με την αλλαγή των γενικών όρων αυτών θα στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση, δηλωμένη από τον Χρήστη κατά την εγγραφή. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν χρειάζεται τα ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό να υπογράφονται με ηλεκτρονική υπογραφή για να ισχύουν.
 
Αρ. 22. Ο Προμηθευτής δημοσιεύει τους γενικούς όρους αυτούς στη διεύθυνση https://bionat.bg/, μαζί με όλα τα συμπληρώματα και αλλαγές σχετικά μ΄αυτούς.
 
X. ΔΙΑΚΟΠΗ
Αρ. 23. Οι γενικοί όροι αυτοί και η συνθήκη του Χρήστη με τον Προμηθευτή διακόπτονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• σε περίπτωση διακοπής και ανακοίνωσης εκκαθάρισης ή ανακοίνωσης αφερεγγυότητας μιας από τις δύο πλευρές;
• σε περίπτωση αμοιβαίας γραπτής συμφωνίας των πλευρών;
• едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; μονομερώς, με ειδοποίηση από τις δύο πλευρές, σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του άλλου μέρους
• σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας κάποιας από τις πλευρές να εκτελεί τις υποχρεώσεις της;
• σε περίπτωση απαλλοτρίωσης ή σφράγιση του εξοπλισμού από κρατικά όργανα;
• σε περίπτωση σβήσιμο της εγγραφής του Χρήστη στην ιστοσελίδα του Bionat. Σ’ αυτή την περίπτωση οι συνθήκες αγοραπωλησίας που συνάφθηκαν, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν μένουν εν ισχύ και υπόκεινται σε εκτέλεση
• Σε περίπτωση της άσκησης του δικαιώματος σύμφωνα με αρ.55 παρ. 1 του Δικαίου προστασίας των καταναλωτών. Σε αυτή την περίπτωση θα τερματιστεί μόνο η σύμβαση για την παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων, εαν το δικαίωμα της άρνησης της σύμβασης μπορεί να εφαρμοστεί για την συγεκριμένη κατηγορία προϊόντων.
 
 
XII. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Αρ. 24. Η πιθανή ανυπαρξία κάποιας από τις ρυθμίσεις των γενικών όρων αυτών δε θα οδηγήσει σε ανυπαρξία της ολόκληρης της συμφωνίας.
 
Αρ. 25. Για τα ζητήματα που δεν διακανονίστηκαν σ’ αυτή τη συμφωνία και που σχετίζονται με την εκτέλεση και την ερμηνεία αυτής της συμφωνίας, εφαρμόζονται οι νόμοι της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
 
Αρ. 26. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών με την παρούσα σύμβαση θα ληφθούν από το αρμόδιο δικαστήριο ή την Επιτροπή για την Προστασία των Καταναλωτών.
(2). Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Bionat Ltd. και του Πελάτη, μπορείτε να απευθυνθείτε στον ιστότοπο έξωδικαστικής διευθέτησης της διαφοράς: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 
Αρ. 27. Οι γενικοί όροι αυτοί μπαίνουν εν ισχύ για όλους τους Χρήστες του https://bionat.bg/.

Ap. 28.  Για αγορές και πληρωμές μέσω κάρτας ισχύουν οι Όροι Πληρωμής με κάρτα της τράπεζας με την οποία συνεργαζόμαστε.

Ποιοί είμαστε
Τρόποι πληρωμής